Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

ASF-nowy akt prawny

Informujemy o publikacji nowego aktu prawnego:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia w 2022 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie”.

ROZPORZĄDZENIE

Program obejmuje działania nakierowane na zwalczanie oraz zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa ASF, w tym m.in.:

 • zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików w ramach odstrzału sanitarnego,
 •  zwrot w postaci ryczałtu kosztów pozyskiwania dzików odstrzelonych w ramach polowania (z wyjątkiem dorosłych samic dzików – powyżej 24. miesiąca życia)
 • finansowanie unieszkodliwiania pozyskanych w ramach polowań lub odstrzałów sanitarnych tusz dzików, wraz ze wszystkimi częściami ciała, w tym
  sierści i skóry, które nie mogą zostać zagospodarowane przez myśliwych;
 • wypłatę środków uprawnionym osobom za zgłoszenie znalezienia zwłok dzików padłych,
 • zakup kontenerów chłodniczych do przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików,
 • wprowadzenie zakazu dokarmiania dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozporządzenie nakłada na myśliwych konieczność:

 •  przestrzegania zasad bioasekuracji określonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik (Dz. U. poz. 160),
 • zgłaszanie powiatowym lekarzom weterynarii padłych dzików,
 • wykonywanie odstrzałów sanitarnych dzików zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 45 lub art. 46 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

Zgłaszanie padłych lub odstrzelonych dzików za pośrednictwem systemów informatycznych:
Każdy znaleziony padły lub odstrzelony, w tym sanitarnie, dzik powinien zostać zgłoszony przez myśliwego, pracownika parku narodowego lub Służb Leśnych do powiatowego lekarza
weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu. Powiatowy lekarz weterynarii weryfikuje poprawność przekazywanych zgłoszeń.
W przypadku niezgłoszenia znalezienia padłego lub odstrzelonego, w tym sanitarnie, dzika do powiatowego lekarza weterynarii za pośrednictwem systemu informatycznego przeznaczonego do tego celu kwota przysługująca za znalezienie padłego dzika lub odstrzelonego dzika, przewidziana w obowiązujących przepisach prawa, ulega zmniejszeniu o 20%.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp