Polski Związek Łowiecki to ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych i koła łowieckie.

SZKOLENIE WETERYNARYJNE

Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Piotrkowie Trybunalskim zaprasza myśliwych na szkolenie  weterynaryjne, tj. szkolenie z zakresu wstępnych oględzin tusz zwierząt łownych po dokonaniu odstrzału.  Szkolenie to wynika z wytycznych rozporządzenia Unii Europejskiej nr 853/2004 zawartych w załączniku III w sekcji IV w rozdziale I w ust. 4, jak również wytycznych rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 listopada 2010 roku w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 marca 2019 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia szkolenia myśliwych.

Szkolenie to odbędzie się metodą z wykorzystaniem środków komunikacji na odległość tj. drogą zdalną (on-line), z wykorzystaniem platformy MS Teams. Program i treści szkolenia w niczym nie będą odbiegać od wcześniejszych tego rodzaju szkoleń prowadzonych przez te same osoby metodą tradycyjną (stacjonarnych). Szkolenie organizowane jest we współpracy z Firmą HUNTER – SZKOLENIA, a wykłady przeprowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, zajmujący się na stałe problematyką łowiecko-weterynaryjną.

Termin szkolenia: 2-3 kwietnia 2022 roku

Zgodnie z wymaganiami szkolenie trwać będzie dwa dni po 8 godzin każdego dnia (sobota i niedziela) i obejmować będzie zagadnienia wynikające z przepisów cytowanych rozporządzeń, wg poniższego harmonogramu:

 

L.p. Temat szkolenia Liczba godzin
1 Podstawowe wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii oraz behawioryzmu zwierząt łownych, w tym nietypowych zachowań związanych z chorobami zwierząt. 3
2 Postępowanie z odstrzelonym zwierzęciem na łowisku, podczas składowania i transportu. 3
3 Podstawowe wiadomości dotyczące skażeń środowiska w Rzeczypospolitej Polskiej. 1
4 Występowanie chorób odzwierzęcych w Rzeczypospolitej Polskiej. 1
5 Podstawowe wiadomości z zakresu epizootiologii zwierząt łownych. 1
6 Występowanie chorób zakaźnych zwierząt w Rzeczypospolitej Polskiej. Zasady bioasekuracji, pobieranie próbek do badań w kierunku wykrycia wirusa ASF. 1
7 Przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności, zdrowia zwierząt oraz wymagań, jakie powinny być spełnione przez mięso zwierząt łownych wprowadzane na rynek. 2
8 Postępowanie z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonymi do spożycia przez ludzi, powstałymi przy pozyskiwaniu zwierząt łownych. 1
9 Najczęściej występujące zmiany anatomopatologiczne u odstrzelonych zwierząt łownych. 2
10 Parazytozy wspólne dla ludzi i zwierząt łownych. 1

Po ukończeniu szkolenia uczestnikom wydane zastaną stosowne zaświadczenia potwierdzającego jego ukończenie, zgodnie z wymaganiami cytowanych wcześniej rozporządzeń. Zaświadczenia te ważne będą przez następny okres 10 lat. W zaświadczeniach tych podane zostaną weterynaryjne numery identyfikacyjne przydzielone przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii. Firma HUNTER – SZKOLENIA posiada zgodę Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii na prowadzenie tego rodzaju szkoleń.

Koszt szkolenia wynosi 150 zł od osoby, płatne na konto ZO PZŁ w Piotrkowie Trybunalskim.

Nr konta: Bank PEKAO S.A. O/Piotrków Trybunalski 98 1240 3116 1111 0000 3503 6207

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Uzupełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać na adres: zo.piotrkowtryb@pzlow.pl

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie drogą mailową, do 27.03.2022.

Zgłoszeń mogą dokonywać osoby indywidualne lub grupowo – koła łowieckie.

Po dokonaniu zgłoszenia oraz uiszczeniu wpłaty za szkolenie  i zarejestrowaniu uczestnika szkolenia na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail przesłane zostaną szczegóły dotyczące: daty, szczegółowego harmonogramu szkolenia oraz sposobu połączenia z platformą MS Teams.

Udostępnij
Twitter
WhatsApp